BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Jak wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Wśród wielu rzeczy, o które należy zadbać podczas przygotowań do podróży, jest wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), gwarantującej podstawową opiekę medyczną podczas pobytu za granicą – w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jak ją uzyskać? Co nam daje? Czy taka ochrona jest wystarczająca? O tym w poniższym artykule.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – czym jest?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający do bezpłatnego korzystania z podstawowej opieki medycznej podczas pobytu za granicą w krajach objętych tym systemem (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii). 

EKUZ nie jest dokumentem obowiązkowym, ale warto go mieć, by wyjazd turystyczny, bądź służbowy, nie skończył się nieprzewidzianymi wydatkami za konieczność skorzystania z usług medycznych podczas pobytu za granicą.

Co pokrywa EKUZ?

W ramach karty EKUZ, podróżujący ma możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, w jakim obowiązuje ono w danym kraju. Ma takie same przywileje i obowiązki, jak mieszkańcy państwa, w którym przebywa. Każde zdarzenie losowe, które wymaga zastosowania pomocy medycznej – takie jak wypadek, kolizja, nagła choroba, kontuzja i inne – zostanie rozliczone na preferencyjnych warunkach, jeśli poszkodowany okaże EKUZ.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

By uzyskać kartę EKUZ, należy złożyć odpowiedni wniosek w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej, bądź jego delegaturze. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem poczty tradycyjnej bądź elektronicznie – przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) lub Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Wzór wniosku dostępny jest na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Osobiście

Należy udać się osobiście do oddziału NFZ lub uprawnionej delegatury, a następnie wypełnić, podpisać oraz złożyć wniosek. Dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że kartę EKUZ otrzymamy „od ręki”, co jest istotne zwłaszcza wtedy, gdy wyjazd ma szybki termin realizacji. Na wizytę najlepiej jest wcześniej umówić się telefonicznie, można także przynieść gotowy, wypełniony wniosek.

Poczta tradycyjna

Wniosek można przesłać także pocztą tradycyjną, na adres danego oddziału NFZ. Najlepiej, jeśli będzie to przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru, dzięki czemu będziemy mieć pewność, że dokumenty dotarły we właściwe miejsce.

Elektroniczna skrzynka nadawcza (ePUAP)

Należy zalogować się do serwisu, przejść do katalogu „zdrowie” i wypełnić odpowiedni wniosek. Zostanie on rozpatrzony w ciągu 5 dni roboczych (w okresie od czerwca do września termin ten wydłuża się do 10 dni roboczych), a karta EKUZ trafi pocztą pod wskazany we wniosku adres.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Chcąc złożyć wniosek przez IKP, należy zalogować się do serwisu, wejść w zakładkę „moje konto” i wyszukać informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym, pod którymi znajduje się opcja wypełnienia i przesłania wniosku. Jest on rozpatrywany w ciągu 5 dni roboczych (w okresie od czerwca do września do 10 dni roboczych), a informację o wygenerowaniu karty, bądź też odmowie jej wydania, znaleźć można w wiadomościach IKP.

Ubezpieczenia Tarnów

EKUZ a ubezpieczenie turystyczne

Warto pamiętać, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji medycznych i zakres jej ochrony jest mniej lub bardziej ograniczony, w zależności od kraju, w którym jest respektowana. Może dotyczyć to przejazdu karetką, operacji, usług stomatologicznych i wielu innych sytuacji, w przypadku których konieczne będzie poniesienie dodatkowych kosztów lub całkowite ich pokrycie z własnej kieszeni. Dlatego, aby zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo podczas podróży, należy rozważyć dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Wykupuje się je jednorazowo przed każdym wyjazdem i co istotne – działać może podczas podróży zagranicznych na całym świecie.

Ubezpieczenie turystyczne powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb i charakteru wyjazdu. Prócz kosztów leczenia i assistance obejmować może także ochronę NNW, OC, czy też odszkodowanie w razie kradzieży bagażu. Dobór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej może być kłopotliwy, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. Meritum oferuje kompleksowe wsparcie w wyborze najlepszego rozwiązania, dzięki czemu można ze spokojną głową czerpać maksimum z każdego wyjazdu.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest ważnym dokumentem podczas podróży, umożliwiającym dostęp do podstawowej opieki medycznej w wielu krajach europejskich i kilku innych. Nie zapewnia jednak pełnej ochrony, dlatego warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Pozwoli ono uniknąć dodatkowych kosztów, zapewniając spokój i bezpieczeństwo podczas każdego wyjazdu.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w szkole?

Początek roku szkolnego to czas pełen oczekiwań, radości, i nadziei. Dla rodziców, to również moment, w którym podejmują ważne decyzje dotyczące dobra i bezpieczeństwa swojego dziecka. Jedną z takich decyzji jest ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. W większości szkół pojawia się możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego. Można także wybrać własną polisę o najkorzystniejszych warunkach. Jednak samo posiadanie ważnego ubezpieczenia, to jedno, natomiast drugie to posiadanie wiedzy na temat procedury uzyskiwania odszkodowania za ewentualne szkody poniesione przez dziecko w szkole. Podpowiadamy, jakie kroki należy podjąć, by uzyskać odszkodowanie za wypadek w szkole.

Kiedy mówimy o wypadku w szkole?

Priorytetem każdej placówki edukacyjnej jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim uczniom. Nie zawsze jednak da się uniknąć sytuacji, które nazywane są wypadkami w szkole. Zanim zagłębimy się w procedury, jakie podejmuje się po wypadku w szkole, warto poznać podstawową definicję tego rodzaju zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, za wypadek uważa się „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło między innymi w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty”. 

Jednocześnie poszczególne zdarzenia klasyfikuje się do kategorii wypadków lekkich (m.in. niewielkie uszkodzenia ciała, jak zadrapanie, stłuczenie, czy inne drobne obrażenia), wypadków ciężkich (kiedy uszkodzenia ciała są poważniejsze, jak chociażby skręcenie kostki, złamanie ręki, wstrząs mózgu), wypadków śmiertelnych (gdy na skutek danego zdarzenia i nie później niż 6 miesięcy od niego nastąpiła śmierć ucznia).

Wypadek dziecka w szkole – procedura postępowania

Dziecko łamie nogę podczas zajęć wychowania fizycznego, skręca kostkę na korytarzu w trakcie przerwy, czy też dochodzi u niego do zatrucia pokarmowego na wycieczce szkolnej – takich i podobnych sytuacji można mnożyć, natomiast niezwłocznie po ich wystąpieniu musi zostać wdrożona odpowiednia procedura postępowania. Przede wszystkim, niezwłocznie po wypadku, należy udzielić pomocy poszkodowanemu uczniowi. W tej kwestii odpowiedzialność spoczywa na nauczycielach, opiekunach, a w razie potrzeby – na odpowiednich służbach ratunkowych, takich jak pogotowie lub policja.

Następnie rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni zostać poinformowani o wypadku w szkole. Informacja o zdarzeniu powinna być przekazana również pracownikowi BHP, społecznemu inspektorowi pracy, radzie rodziców oraz organowi prowadzącemu szkołę. W przypadku śmierci ucznia, dodatkowo musi zostać powiadomiona prokuratura, a w przypadku zatrucia – Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Co istotne, wypadek dziecka w szkole musi zostać odnotowany w rejestrze wypadków uczniów oraz znaleźć się w dzienniku. Do obowiązków dyrektora placówki należy powołanie zespołu powypadkowego, sporządzenie odpowiedniego protokołu powypadkowego i przeprowadzenie całościowej procedury. Protokół powinien być sporządzony w ciągu 21 dni po zakończeniu procedur powypadkowych.

Wszystko to jest niezwykle ważne z punktu widzenia rodzica i warto o tym wiedzieć, bowiem to właśnie rodzic, bądź uczeń, jeśli jest pełnoletni, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie, a do tego potrzebna jest kompletna dokumentacja, obejmująca datę, okoliczności i opis zdarzenia, dane osobiste dziecka i rodzica, numer polisy, na którą jest zgłaszana szkoda, a także wszelkie inne informacje i dokumenty dotyczące kosztów leczenia bądź następstw wypadku.

Proces ubiegania się o odszkodowanie po wypadku w szkole

Proces ubiegania się o odszkodowanie po wypadku w szkole może różnić się w zależności od źródła, z którego planujemy uzyskać rekompensatę. Istnieje kilka możliwych źródeł odszkodowania, które warto rozważyć.

Polisa grupowa i/lub indywidualna

W przypadku wypadku w szkole, odszkodowanie można uzyskać z tytułu polisy grupowej i/lub indywidualnej. Jeśli dziecko jest objęte obiema polisami, można otrzymać rekompensatę zarówno z polisy grupowej, którą zwykle wykupuje się wykupić na początku roku szkolnego, jak i z osobistej polisy dziecka. Aby ubiegać się o odszkodowanie, trzeba zgłosić się do odpowiedniego ubezpieczyciela. Jeśli dziecko jest objęte dwiema polisami, konieczne jest powiadomienie obu ubezpieczycieli.

Odpowiedzialność cywilna szkoły (OC szkoły)

Placówka zazwyczaj posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), które może pokryć koszty wypadku spowodowanego zaniedbaniami wynikającymi z jej strony. Można zatem skierować pozew cywilny przeciwko organowi prowadzącemu szkołę. Jeśli pozew zostanie rozstrzygnięty na korzyść poszkodowanego, odszkodowanie zostanie pokryte przez polisę OC szkoły.

Odszkodowanie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Jeśli dziecko w wyniku nieszczęśliwego wypadku dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, można ubiegać się o odszkodowanie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Aby uzyskać to świadczenie, po zakończonym leczeniu trzeba złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją powypadkową i medyczną.

Ubezpieczenia Leżajsk

Ubezpieczenia Leżajsk

Ubezpieczenie NNW szkolne w Meritum

Każdy rodzic powinien wiedzieć, że szkoła, która posiada partnerstwo z daną firmą ubezpieczeniową i początkiem roku przedstawia konkretną ofertę, nie ma prawa narzucać rodzicom konieczności jej zakupu. Szkolne ubezpieczenie grupowe jest zwykle korzystne cenowo, natomiast patrząc na sumy wypłat, nie zawsze są one adekwatne w odniesieniu do skutków danego wypadku.

W Agencji Ubezpieczeniowej Meritum dokonamy porównania ofert kilku firm, dzięki czemu możliwy będzie wybór tej, która przedstawia najkorzystniejsze warunki, uwzględniając indywidualną sytuację dziecka. Jeśli dziecko uczestniczy w dodatkowych zajęciach sportowych i gra w piłkę nożną, w dużym stopniu narażone jest na kontuzję lub złamanie nogi. W takim przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na warunki ubezpieczenia obejmujące ten właśnie zakres zdarzeń. Analogicznie należy postępować w przypadku innych scenariuszy.

Życie pełne niespodzianek, a rola rodzica polega na zapewnieniu swojemu dziecku jak najlepszej ochrony, niezależnie od okoliczności. Warto być przygotowanym na ewentualności, których nie da się przewidzieć, dlatego każdy rodzic powinien zastanowić się nad tym, jakie ubezpieczenie może zapewnić dziecku najlepszą ochronę.